Brill.Digital - Eindhoven - digitale dingen en online opschudding

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Brill.Digital: Brill.Digital, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17246836;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit of (mogelijk) wil sluiten met Brill.Digital;
 3. Overeenkomst: iedere conform deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomst tussen Brill.Digital en opdrachtgever.
 4. Plugin: software die bestaande functionaliteiten van een website kan uitbreiden of verbeteren en/of nieuwe functionaliteiten kan toevoegen.
 5. Hosting: het online beschikbaar maken en houden van een website en e-mail functionaliteit.
 6. Schriftelijk: vastgelegd op papier of een elektronische gegevensdrager, daaronder wordt ook per e-mail begrepen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle aan de totstandkoming daarvan voorafgaande handelingen tussen opdrachtgever en Brill.Digital.
 2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de offerte en ieder ander aanbod van Brill.Digital. Bij acceptatie daarvan worden tevens deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Opdrachtgever doet door acceptatie afstand van eventuele eigen algemene voorwaarden. Brill.Digital wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en door overeenstemming tussen partijen worden afgeweken.

3. Offerte

 1. Opdrachtgever ontvangt op verzoek een prijsindicatie van Brill.Digital. Indien opdrachtgever daarop ingaat zal hij Brill.Digital informeren over de aard en omvang van de werkzaamheden die hij nodig heeft. Op basis daarvan wordt door Brill.Digital een offerte gemaakt en aan opdrachtgever gestuurd.
 2. In de offerte wordt in ieder geval een planning voor de uitvoering van werkzaamheden opgenomen.
 3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, altijd exclusief BTW.
 4. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen, maar wel moeten worden uitgevoerd, hetzij door noodzaak, hetzij door een aanvullend verzoek van opdrachtgever zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als dit geval zich voordoet zal opdrachtgever daarover van tevoren worden geïnformeerd. Verzuim door Brill.Digital om opdrachtgever te informeren heeft geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan slechts tot stand komen doordat opdrachtgever per email, of indien door Brill.Digital verzocht schriftelijk per post, akkoord gaat met een schriftelijke offerte of schriftelijk aan opdrachtgever medegedeelde prijs.
 2. Een mondelinge mededeling van een prijs geldt niet als aanbod en kan mondeling noch schriftelijk worden aanvaard.
 3. Een aanvaarding zoals bedoeld in het eerste lid die meer dan dertig dagen na de dag van de schriftelijke offerte of schriftelijke prijsmededeling plaatsvindt brengt geen overeenkomst tot stand, tenzij Brill.Digital daarmee instemt. De instemming van Brill.Digital kan blijken uit een mededeling aan opdrachtgever, door het uitvoeren van de geoffreerde werkzaamheden of door facturatie en acceptatie van de aanbetaling bedoeld in artikel 7, eerste lid.

5. Uitvoering van werkzaamheden

 1. Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting van Brill.Digital tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtgever en Brill.Digital maken in dat geval een nieuwe planning ter vervanging van de in de offerte opgenomen planning.
 2. Opdrachtgever is gehouden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevraagd en ongevraagd tijdig feedback te geven. Het uitblijven van gevraagde feedback leidt tot opschorting van de verdere werkzaamheden van Brill.Digital. Het uitblijven van tijdige ongevraagde feedback kan leiden tot extra werkzaamheden. De extra kosten daarvan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden door Brill.Digital heeft opdrachtgever de gelegenheid om op- of aanmerkingen voor een revisieronde aan te leveren. De op- of aanmerkingen moeten in één keer in één document of e-mail worden geleverd. Daarbij bestaat geen recht op toevoeging van nieuwe of andere functionaliteiten die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid omschreven verplichting voldoet is Brill.Digital gerechtigd op- of aanmerkingen niet te verwerken, althans de extra kosten die gemoeid zijn met het in meerdere tijdvakken aanpassen van het resultaat van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief van Brill.Digital.
 4. Bij de werkzaamheden is niet inbegrepen het technisch onderhoud van de website. Hiervoor dient separaat tussen opdrachtgever en Brill.Digital een onderhoudscontract overeengekomen te worden.

6. Hosting / browser compatibility

 1. Opdrachtgever kan de hosting van zijn website bij Brill.Digital onderbrengen. Brill.Digital biedt daarvoor een verschillende pakketten aan. Wat van de pakketten verwacht mag worden is in de offerte omschreven. In aanvulling of ter inkadering daarvan geldt het in dit artikel bepaalde.
 2. Brill.Digital adviseert opdrachtgever over de best passende hostingoplossing, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 3. De verschuldigde vergoeding voor de hosting wordt per offerte of in een email aan opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd en dient per automatische incasso te worden voldaan.
 4. Hosting wordt uitsluitend als abonnement aangeboden met een opzegtermijn van één maand. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een kalendermaand.
 5. Brill.Digital garandeert nadrukkelijk geen uptime van de hosting. Evenmin garandeert Brill.Digital een maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). Brill.Digital is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien opdrachtgever de hosting elders wenst onder te brengen werkt Brill.Digital mee aan de verhuizing van de domeinnaam.
 8. Brill.Digital levert geen SSL-certificaat als onderdeel van de hosting pakketten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever heeft recht op het beveiligingsniveau, zoals opdrachtgever en Brill.Digital dit separaat zijn overeengekomen. Dit SSL-certificaat is onlosmakelijk verbonden met de hosting bij Brill.Digital en kan niet worden meeverhuisd.
 9. E-mailadressen worden voor opdrachtgever op verzoek aangemaakt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het e-mailprogramma van zijn keuze op het apparaat van zijn keuze.
 10. Indien geen limieten zijn overeengekomen over het gebruik of verbruik van resources (zoals, maar niet uitsluitend, het aantal GB aan opslag, dataverkeer, etc.) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik dat niet als normaal gebruik van een WordPress website kan worden aangemerkt valt niet binnen het hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met extreem hoge traffic. Of sprake is van excessief gebruik is aan Brill.Digital om te bepalen. Brill.Digital is gerechtigd om in het geval van excessief gebruik extra daadwerkelijke kosten, vermeerderd met administratiekosten, in rekening te brengen of de beschikbaarheid van resources tot normale proporties te beperken. Na vruchteloze schriftelijke waarschuwing van opdrachtgever om zijn gebruik te beperken is Brill.Digital gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Er is in dat geval sprake van een tekortkoming van de opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 11, tweede lid. Het derde lid van artikel 11 is in het in dit lid beschreven geval niet van toepassing.
 11. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan is overeengekomen, brengt Brill.Digital redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening.
 12. Websites zullen worden geoptimaliseerd voor alle moderne browsers (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Internet Explorer wordt door ons niet langer ondersteund en dus ook niet meegenomen in de optimalisatie, tenzij anders is overeengekomen.

7. Betaling

 1. Opdrachtgever is nadat de overeenkomst tot stand is gekomen een aanbetaling van 50% van de totale prijs verschuldigd. Totdat deze betaling is ontvangen door Brill.Digital wordt iedere verplichting van Brill.Digital om de overeenkomst na te komen opgeschort.
 2. De laatste factuur wordt verzonden na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Brill.Digital de opdrachtgever informeert dat de werkzaamheden zijn afgerond. Een eventueel verschil van mening over de vraag of alle werkzaamheden zijn verricht heeft geen invloed op de betalingsverplichting.
 3. Brill.Digital is gerechtigd tussen het moment van aanbetaling en oplevering deelfacturen te verzenden.
 4. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien opdrachtgever en Brill.Digital gespreide betaling zijn overeengekomen en opdrachtgever één termijn te laat betaalt is het volledige restant direct en geheel opeisbaar.
 6. Bij te late betaling is opdrachtgever 2% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd. Daarnaast is opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Brill.Digital is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of schuld.
 2. Brill.Digital is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde uit welke hoofde dan ook op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van opdrachtgever die opdrachtgever niet conform artikel 10, eerste lid, derde volzin, heeft verwijderd.
 3. Brill.Digital is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door een derde of als gevolg van gebruik van producten of diensten van een derde of schade door gebeurtenissen waarop Brill.Digital geen invloed heeft.
 4. Brill.Digital is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. In het geval van overmacht is Brill.Digital gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig is. Voor zover Brill.Digital reeds werkzaamheden heeft verricht, is zij gerechtigd daarvoor betaling te verlangen en een factuur te sturen aan opdrachtgever.
 5. De aansprakelijkheid van Brill.Digital voor enige schade van opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de factuur voor de werkzaamheden waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit of verband mee houdt.
 6. Brill.Digital is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Brill.Digital aangebrachte wijzigingen of implementaties.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Brill.Digital van alle vorderingen van derden ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten en is verplicht alle kosten die Brill.Digital maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Brill.Digital van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van opdrachtgever of de door opdrachtgever gebruikte servers.

9. Geheimhouding

 1. Brill.Digital is gehouden om alle gegevens van opdrachtgever waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Brill.Digital het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 2. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van Brill.Digital, waarvan Brill.Digital aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan opdrachtgever het vertrouwelijke karakter in redelijkheid had moeten begrijpen geheim te houden voor derden.
 3. Partijen zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Dit geldt niet indien de schending niet het gevolg is van opzettelijk handelen.

10. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever ontvangt voor de door of via Brill.Digital geleverde werken een niet-exclusieve licentie voor gebruik op, althans voor zijn website. Dit omvat mede de code van de website zelf.
 2. Brill.Digital verleent uitdrukkelijk geen (sub)licentie voor foto’s en andere content die niet door opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Brill.Digital op de website zijn geplaatst. Foto’s en content die door Brill.Digital op de website zijn geplaatst dient opdrachtgever binnen twee weken na levering te vervangen of verwijderen van de website en bijbehorende servers. Brill.Digital is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze foto’s en andere content.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten voor werken die hij zelf aanlevert.
 4. Opdrachtgever ontvangt sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website wanneer dat nodig is. Sublicenties voor plugins zijn geldig voor de duur van de overeenkomst. Bij of na het einde van de overeenkomst kunnen de sublicenties komen te vervallen.
 5. Opdrachtgever mag (op eigen risico) wijzigingen aan de code van de website aanbrengen die hij onder de in artikel 1 bedoelde licentie heeft verkregen. Dit geldt nadrukkelijk niet voor de code van eventuele plugins als de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website niet verkopen of anderszins overdragen, behalve in het geval de gehele onderneming waar de website bij hoort wordt verkocht of anderszins wordt overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder het eerste en/of derde lid een licentie voor is verkregen is in alle gevallen niet toegestaan.

11. Einde van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar blijft de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook als ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen werkzaamheden door Brill.Digital zijn uitgevoerd.
 2. Brill.Digital kan de overeenkomst tussentijds opzeggen indien de opdrachtgever zich niet (volledig) aan de overeenkomst houdt. In dat geval is Brill.Digital gerechtigd om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door Brill.Digital zijn uitgevoerd.
 3. In afwijking van het vorige lid geldt ten aanzien van hostingactiviteiten dat die niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn van maximaal drie maanden om zijn website en e-mail elders onder te brengen.
 4. Opzegging door opdrachtgever of Brill.Digital kan uitsluitend schriftelijk, waarbij de verzendende partij de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij draagt.

12. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch. In afwijking daarvan is Brill.Digital gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van opdrachtgever.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald geldt dat opdrachtgever de bewijslast draagt van de ontvangst door Brill.Digital van iedere door opdrachtgever aan Brill.Digital verzonden mededeling. Voor iedere mededeling die is verzonden door Brill.Digital aan opdrachtgever geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door opdrachtgever.
 4. Indien een (deel) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de (ver)nietig(d)e bepalingen treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans een die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk nadert.
 5. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever worden gewijzigd.